ประกาศการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทางระบายน้ำถนนแม่ใส-แม่นาเรือ แยกที่2 (ข้างบ้านอาจารย์แสงทอง)