ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา