ประกาศการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา