ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนข้างคูเมืองบริเวณเชื่อมต่อซอยร่วมมิตร ชุมชนวัดหัวข่วงแก้ว