ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)