ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา