ประกาศตรวจรับพัสดุจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางอาคารอเนกประสงค์ในบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาคุรภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ