[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ยินดีต้อนรับคุณบุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.161.40.41     
  
  
 


 

กระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาลเมืองพะเยา

ที่กระทรวงมหาดไทยได้แนะนำให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (21  กระบวนงาน)

ที่

กระบวนงานบริการ

ระยะเวลาดำเนินการเดิม

ระยะเวลาที่ปรับลด

หมายเหตุ

 

1.

2.

3.

 

4.

5.

6.

 

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

 

13.

 

14.

 

15.

 

16.

 

17.

 

18.

 

 

19.

20.

21.

ด้านการคลัง

การจัดเก็บภาษีป้าย

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

ด้านการโยธา

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร

ด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัว

แจ้งเกิด

แจ้งตาย  (ในบ้าน)

แจ้งย้ายที่อยู่ (ย้ายออก)

กำหนดเลขที่บ้าน

การทำบัตรประจำตัวประชาชน (ครั้งแรก)

การทำบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรเดิม

หมดอายุ)

ด้านสาธารณสุข

ขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่อง

ขยายเสียง

ขออนุญาตประกอบกิจกรรมที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ (130 ประเภท)

ขออนุญาตจัดตั้ง... สถานที่จำหน่ายอาหาร

หรือสะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)

ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ

การขออนุญาตจัดตั้งตลาด กรณีขออนุญาต

ใหม่/ต่อใบอนุญาต

การขอใบอนุญาตการประกอบกิจการตลาด

เอกชน (กรณีรายเก่า กรณีรายใหม่

งานอื่น ๆ

การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

การช่วยเหลือสาธารณภัย

 

8  นาที/ราย

20 นาที/ราย

8  นาที/ราย

 

20 วัน/ราย

15 วัน/ราย

20 วัน/ราย

 

13  นาที/ราย

15  นาที/ราย

15  นาที/ราย

15  นาที่/ราย

10  นาที/ราย

10  นาที/ราย

 

 

15  วัน/ราย

 

20  วัน/ราย

 

20  วัน/ราย

 

20  วัน/ราย

 

20  วัน/ราย

 

7 วัน  7 นาที /ราย

 

 

10   วัน/ราย

3    วัน/ราย

3    วัน/ราย

 

5  นาที/ราย

นาที/ราย

5  นาที/ราย

 

15 วัน/ราย

10 วัน/ราย

15 วัน/ราย

 

9 นาที/ราย

13 นาที/ราย

13 นาที/ราย

13 นาที/ราย

นาที/ราย

นาที/ราย

 

 

10  วัน/ราย

 

7   วัน/ราย

 

8   วัน/ราย

 

8   วัน/ราย

 

5   วัน/7 นาที

 

5 วัน 7 นาที / ราย

 

 

วัน/ราย

1  วัน/ราย

วัน/ราย

 

 

 

 


   
ข้อมูลการบริการ
 
 
 
เว็บไซต์ในสังกัด