[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ยินดีต้อนรับคุณบุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.92.174.226     
  
กองวิชาการและแผนงาน  
 

กองวิชาการและแผนงาน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ กลาง)

1.  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)

-          งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

-          งานจัดทำงบประมาณ

     2.  ฝ่ายนิติการ  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)

-          งานนิติการ

-          งานประชาสัมพันธ์

-          งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  อุทธรณ์

                                     3.  งานธุรการ

                   อำนาจหน้าที่ของกองวิชาการและแผนงาน  มีดังนี้

                   1.  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานจัดทำงบประมาณ   

                       1.1  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             (1)  งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการ

                                     วางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ

                             (2)  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล

                                     และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

                             (3)  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง

                                     และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก

                             (4)  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่าย  ของเทศบาลในอนาคต

                             (5)  งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะ                

                                     ปานกลางและแผนประจำปี

                             (6)  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กร

                                     ที่เกี่ยวข้อง

                             (7)  งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ 

                                     สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผน

                                     พัฒนา  การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน

                             (8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                       1.2  งานจัดทำงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             (1)  งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ

                                     ทราบและดำเนินการ

                             (2)  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ

                             (3)  งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

                             (4)  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่าย

                                     เพิ่มเติม  (ถ้ามี) 

                             (5)  งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ  ของเทศบาล

                              (6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  ฝ่ายนิติการ

                        2.1  งานนิติการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             (1)  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและ

                                     พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

                             (2)  งานจัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการ 

                                     ตามกฎหมาย

                             (3)  งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการ

                                     ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

                             (4)  งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
            
                       (5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
     2.2.  งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             (1)  งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล

                             (2)  งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน  นโยบายของเทศบาล  จังหวัด และรัฐบาล

                             (3)  งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

                             (4)  งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวม

                                    ข้อคิดเห็นของประชาชน  หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่

                                    เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบ

                                    วิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ

                             (5)  งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

                             (6)  งานสารนิเทศ

                       (7)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                          2.3  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ อุทธรณ์          

                   3.  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้

                             (1)  งานสารบรรณ

                             (2)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์ ติดต่อ

                                     และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

                             (3)  งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล

                             (4)  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ

                             (5)  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                             (6)  งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

                             (7)  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำ

                                     คุณประโยชน์

                             (8)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

                             (9)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน

                           (10)  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จ

                                     ความชอบเป็นพิเศษ

                           (11)  งานการลาพักผ่อนประจำปี  และการลาอื่น ๆ

                           (12)  งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย

                           (13)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


   
ข้อมูลการบริการ
 
 
 
เว็บไซต์ในสังกัด