[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ยินดีต้อนรับคุณบุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.92.174.226     
  
สำนักปลัดเทศบาล   
 

สำนักปลัดเทศบาล 
1. ฝ่ายปกครอง   (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)
    - งานทะเบียนราษฎร
    -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับ ต้น)
   - งานธุรการ
   - งานเลขานุการผู้บริหาร
   - งานการเจ้าหน้าที่
   - งานควบคุมเทศพาณิชย์
   - งานพัฒนาการท่องเที่ยว
อำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล มีดังนี้
1. ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
    1.1 งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          (1) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฏร
          ( 2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
          (3)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     1.2  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          (1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
          (2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
          (3) งานวิเคราะห์และพิจารณา  ทำความเห็น  สรุป  รายงาน  เสนอแนะรวมทั่งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
                ธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย ฯลฯ
          (4) งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ
          (5) งานจัีดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          (6) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
          (7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
          (8) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     1.3  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          (1) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
          (2) งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          (3) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
          (4) งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
          (5) งานมวลชนต่างๆ 
          (6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ  งานเลขานุการผู้บริหาร งานการเจ้าหน้าที่  งานควบคุมเทศพาณิชย์  งานพัฒนาการท่องเที่ยว  งานกิจการขนส่ง
         

2.1  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             (1)  งานสารบรรณของเทศบาล

                             (2)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์

                                     การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

                             (3)  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

                             (4)  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ

                             (5)  งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                             (6)  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและ

                                     ผู้ทำคุณประโยชน์

                             (7)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

                             (8)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  และร้องเรียน

                             (9)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                       2.2  งานเลขานุการผู้บริหาร

                             (1)  งานประชุมสภาเทศบาล

(2)  งานประชุมประจำเดือน

(3)  งานประชุมพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

(4)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                       2.3  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             (1)  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

                             (2)  งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ                              

                             (3)  งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก

                             (4)  งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติพนักงานและลูกจ้าง

                             (5)  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

                             (6)  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

                             (7)  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

                             (8)  งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาและดูงาน

                                     การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา

                             (9)  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง  การให้บำเหน็จความชอบ

                                     เป็นกรณีพิเศษ

                                       (10) งานแจ้งมติ กทจ. ให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ

                                       (11)  งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้าง / พนักงานจ้าง

                   

                             (12)  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

                             (13)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                     2.4  งานควบคุมเทศพาณิชย์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             (1)  งานจัดตั้งเทศพาณิชย์

                             (2)  งานตรวจสอบ  รายงาน  ควบคุมและดูแลกิจการเทศพาณิชย์

                             (3)  งานประสานงานเกี่ยวกับกิจการเทศพาณิชย์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                             (4)  งานวิเคราะห์ปรับปรุงเทศพาณิชย์

                             (5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                     2.5  งานพัฒนาการท่องเที่ยว

                             (1)  งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล

                             (2)  งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและ

                                     หน่วยงานอื่น

                             (3)  งานต้อนรับ  แนะนำ  อำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยวรวมทั้งดำเนิน

                                     ธุรกิจการท่องเที่ยว

                             (4)  งานประชาสัมพันธ์  ให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือ

                                     กิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล

                             (5)  งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว  ธุรกิจ  และบริการท่องเที่ยว

                                     ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่ง

                                     ท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่แล้ว

                             (6)  งานกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งตรวจสอบประเมินผลและ

                                     ให้คำแนะนำปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผน

                             (7)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย               

                      2.6 งานกิจการขนส่ง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             (1)  งานเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง

                             (2)  งานบริหารช่องจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารของรถประจำทาง 

                             (3)  งานบริหารพื้นที่ลานจอดรถ

                             (4)  งานจัดที่จำหน่ายตั๋วรถโดยสาร

                             (5)  งานจัดระบบจราจรภายในสถานีขนส่งฯ

                             (6)  งานรักษาความสะอาดในบริเวณสถานีขนส่งฯ

                             (7)  งานรักษาความปลอดภัย

                             (8)  งานประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลการเดินทาง

                             (9)  งานควบคุมดูแลการติดตั้งป้ายโฆษณาภายในบริเวณสถานีขนส่งฯ

                             (10) งานจัดให้มีบริการห้องสุขาสาธารณะ

                             (11) งานจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม

                             (12) งานจัดให้มีบริการรถรับจ้าง

                             (13) งานจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา อาคารสถานีและวัสดุอุปกรณ์
   
ข้อมูลการบริการ
 
 
 
เว็บไซต์ในสังกัด