[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ยินดีต้อนรับคุณบุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.161.40.41     
  
วิสัยทัศน์  
 

วิสัยทัศน์(Vision) และพันธกิจ(mission) การพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา

วิสัยทัศน์ (Vision)

เทศบาลยุคใหม่  ร่วมใจพัฒนา  เศรษฐกิจก้าวหน้า  พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 

นิยาม

ตัวชี้วัด

เทศบาลยุคใหม่

-  บริหารจัดการแบบบูรณาการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

-  พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการและทำงานแบบมีส่วนร่วม

-  พัฒนาศักยภาพบุคลากร/ชุมชน/เครือข่าย

-  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

-           

ร่วมใจพัฒนา

-  คุณภาพชีวิต

-  สิ่งแวดล้อม

-  ส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

 

 

เศรษฐกิจก้าวหน้า

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- ส่งเสริมการท่องเที่ยว/ธุรกิจบริการ

- สร้างอาชีพ

-           

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

 

-ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพิ่มขึ้น

-ทุกสำนัก/กอง มีอุปกรณ์การทำงานที่

 ทันสมัย

-บุคลากรได้รับการอบรม

 

 

 

-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-ประชาชนรักและต้องการดูแลสิ่ง  แวดล้อมมากขึ้น

-ประชาชนส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น

 

-ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคที่  ครอบคลุม

-ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

 

 -บุคลากรและประชาชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมากขึ้น

 

พันธกิจ (mission)

                  ๑. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
                   ๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

         ๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

                   ๔. เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล       

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา  มี 5 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ   มีแนวทางการพัฒนา  ได้แก่

๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต

              ของประชาชน

๑.๒ พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว

               อย่างยั่งยืน

๑.๓ เสริมสร้างอาชีพในชุมชนและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

                  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีแนวทางการพัฒนา  ได้แก่

.๑  การพัฒนาการศึกษาทุกระดับ

๒.๒  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดบริการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุม

               กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่

๒.๓  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดสวัสดิการประชาชน

๒.๔  การสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต  ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

๒.๕  อนุรักษ์  และส่งเสริมการฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๒.๖  การเสริมสร้างองค์ความรู้ภาคประชาชน

๒.๗  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  มีแนวทางการพัฒนา  ได้แก่

๓.๑ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

๓.๒ การแก้ไขปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  มีแนวทางการพัฒนา  ได้แก่

๔.๑ ปกป้อง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และเสริมสร้างความ

              ปรองดองสมานฉันท์ ของคนในชาติ

๔.๒ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

4.3 การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการพัฒนาสมรรถนะองค์กร  มีแนวทางการพัฒนา  ได้แก่

๕.๑ เพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร

๕.๒ การจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

 

๕.๓ ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน

๕.๔ ส่งเสริมการบริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 

บทที่  ๔  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

พันธกิจ

          พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์

          ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ผลิตภัณฑ์สินค้ามีคุณภาพ       หมู่บ้าน/ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการดำรงชีวิตแหล่งท่องเที่ยวและภาคบริการมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

 

          จำนวนประชาชนที่ได้รับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการดำรงชีวิต  แหล่งท่องเที่ยวและภาคบริการมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพมากขึ้น

 

 

 

 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

 

 

 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

 

 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชน

- จำนวนประชาชนที่ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน 

๑.๒  พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๑.๓  เสริมสร้างอาชีพในชุมชนและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 - ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวและภาคบริการมีการบริหารจัดการมีคุณภาพ

 
- จำนวนประชาชนมีรายได้พอเพียงกับการดำรงชีวิต ผลิตภัณฑ์สินค้ามีคุณภาพ

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

          สำนักปลัดฯ/กองช่าง/กองสวัสดิการฯ/กองสาธารณสุขฯ

ความเชื่อมโยง

          ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

          ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

  

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

พันธกิจ

          ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

เป้าประสงค์

          มีการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ มีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกาย  และจิตใจ  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  มีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  เป็นธรรมและเสมอภาค มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพร้อมสู้ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

          จำนวนประชาชน/นักเรียนที่ได้รับการศึกษาทุกระดับ  เสมอภาคและมีคุณภาพ  มีสุขภาพอนามัย   ที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นธรรมและเสมอภาคอีกทั้งประชาชน/ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

2.1 การพัฒนาการศึกษาทุกระดับ

- ร้อยละของประชาชน/นักเรียนที่ได้รับการศึกษา

2.2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการบริการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่

2.3 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดสวัสดิการประชาชน

2.4 การสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

2.5 อนุรักษ์  และส่งเสริมการฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

2.6 การเสริมสร้างองค์ความรู้ภาคประชาชน

2.7 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

- จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการสาธารณสุข

- จำนวนประชาชนที่ได้รับสวัสดิการ

- จำนวนประชาชนที่ได้รับการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

-จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

-จำนวนประชาชนที่ได้รับความรู้ภาคประชาชน

-มีกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

          สำนักปลัด/กองการศึกษา/กองสวัสดิการฯ/กองวิชาการฯ/กองสาธารณสุขฯ

ความเชื่อมโยง

          ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

          ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลัก  ธรรมาภิบาล

 

 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ 

          บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์  

          ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 


   
ข้อมูลการบริการ
 
 
 
เว็บไซต์ในสังกัด