[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ยินดีต้อนรับคุณบุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.161.40.41     
  
ประวัติเทศบาล  
 

ประวัติเทศบาลเมืองพะเยา

ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดเชียงราย พ. ศ. 2480 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2480 อาทิตย์ทิพอาภา พล. อ. เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน ตราไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ. ศ. 2480 โดยที่เห็นสมควรจัดเขตชุมนุมชนในบางส่วนของตำบลเวียง และตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ให้มีฐานะเป็นเทศบาลเมือง

           จนกระทั่ง ปี พ. ศ. 2520 ได้มีการตราราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 94 ตอน 67 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2520 และมีผลใช้บังคับจาวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีกำหนด 1 เดือน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย จึงได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา จึงขึ้นกับจังหวัดพะเยา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยตั้งสำนักงานปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 58 ถนนท่ากว๊าน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา คนแรกคือ ร. ต. อ. หลวงกมล ดิลกเลิศ พ. ศ. 2481 - 2483 ปัจจุบันนายกเทศมนตรีฯ ลำดับที่ 32 คือ นางสาวจุฬาสินี  พรหมเผ่า ซึ่งได้รับการเลือกตั้งนายเทศมนตรีโดยตรง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ. ศ. 2496 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11 พ. ศ. 2543


   
ข้อมูลการบริการ
 
 
 
เว็บไซต์ในสังกัด