Loading...

วันที่ 18 มกราคม 2562 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนายสมบัติ บินตะคุ ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา นำคณะพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมพิธีเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธ

18-01-2562 8 ครั้ง

วันที่ 17 มกราคม 2562 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนางจันทร์พิณ สุขจริง รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานใ

17-01-2562 7 ครั้ง

วันที่ 17 มกราคม 2562 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี ซึ่งนำคณะศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการของเทศบาลเมืองพะเยา และด้านการจัดการศึกษา โดยการน

17-01-2562 10 ครั้ง

วันที่ 17 มกราคม 2562 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำผู้บริหารพนักงาน พนักงานครู เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมือ

17-01-2562 6 ครั้ง

วันที่ 16 มกราคม 2562 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมงานวันครู จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ซึ่งการจัดงานวันครูมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรร

16-01-2562 7 ครั้ง

คืนวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ เวทีกลางข่วงวัฒนธรรม นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เดินแฟร์ชั่นโชว์เพื่อการกุศล "พิลาสพัสตราภรณ์ นครภูกามยาว" ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส

16-01-2562 4 ครั้ง

วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา หนองระบู เวลา ๐๙.๐๐น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อรับความรู้เกี่ยวกับระเบียบในการจัด

15-01-2562 3 ครั้ง

วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น.ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองพะเยาประจำปี ๒๕๖๒ โดยนายสมบัติ บินตะคุ ปลัดเทศบาลกล่าวรายงาน ในงานจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการ การ

12-01-2562 3 ครั้ง

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๑๙ น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาร่วมเดินขบวนแห่จากศาลหลักเมืองพะเยาไปยังบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ในพิธีเปิดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖

11-01-2562 3 ครั้ง

วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินิ โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

11-01-2562 4 ครั้ง

วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. ที่อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฟื้นฟูและป้องกันปัญหายาเสพติดเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจาก สภ.เมืองพะเยา

11-01-2562 3 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น.ที่อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานประชุมชี้แจงกิจกรรม "ผ้าป่าขยะออมบุญ" พื้นที่เป้าหมาย เขตตำบลแม่ต๋ำ จำนวน ๕ ชุมชน คือ ชุมชนวัดเมืองชุม ชุมชนวัดภูมิน

10-01-2562 4 ครั้ง

วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒เวลา ๐๙.๐๐น.ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ในศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาลเมืองพะเยาร่วมกิจกรรม จังหวัดพะเยา รณรงค

09-01-2562 3 ครั้ง

วันที่ 7 มกราคม 2562 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมงานกองพลทหารราบที่ 7 วันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ ปีที่ 17 ครบรอบ 39 ปี โดยพลตรีสัมพันธ์ แจ้งเจนเวทย์ อดีตรองผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 จังหวัดพะเยา (ตำแหน่ง ก่อนเกษียณอายุราชก

07-01-2562 3 ครั้ง

วันที่ 4 มกราคม 2562 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบรถจักรยาน LA เป็นรางวัลสนับสนุนกิจกรรมสลากกาชาด จังหวัดพะเยา ปี 2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร และนางจินจนา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาเป็

04-01-2562 3 ครั้ง

วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราการจังหวัดพะเยา นางจินจนา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตีเมืองพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ตลอด

01-01-2562 3 ครั้ง

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองพะเยา บริเวณถนนชายกว๊านตั้งแต่หน้าข่วงวัฒนธรรม ไปจนถึงลานอเนกประสงค์หลังสำนักงานเทศบา

28-12-2561 58 ครั้ง

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการ กต.ตร. สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา ณ ห้องประชุม สภ.เมืองพะเยา

26-12-2561 25 ครั้ง

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ป้องถและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ภัยหนาว ภัยแล้ง อุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ การรณรงค์การปล่อยแถวการกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด เนื่องในวันป้องกันอุบ

26-12-2561 39 ครั้ง

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.39 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงไขศรี อาคารอุบาลี มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเ

20-12-2561 29 ครั้ง

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กลานม่วนใจ๋หนองระบู นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ให้การต้อนรับพบปะพูดคุยกับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองแพร่ มาศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพงานสุขาภิบาลอาหาร ณ จังหวัดแพร่ จังหวัดเช

20-12-2561 19 ครั้ง

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่และจัดงานวันเด็กประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา

21-12-2561 42 ครั้ง

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมแถลงข่าวโครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2561 โดยพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยะจิตโต) วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จัดโดย เทศบาลนครเชียงราย

20-12-2561 67 ครั้ง

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ลานม่วนใจ๋หนองระบู นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมาศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

20-12-2561 44 ครั้ง

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐น. ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล ประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา ได้เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

19-12-2561 39 ครั้ง

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พบปะผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารกาดม่วนใจ๋หนองระบู (ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองพะเยา) และเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดตลาด เพื่อเตรียมรับนักเรียน บุคลากรทางการศึก

18-12-2561 43 ครั้ง

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ประชุมเตรียมขับเคลื่อนโครงการ “การสื่อสารและพัฒนาแบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา : Passion Phayao เที่ยวเบาเบาบันดาลใจ” โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผศ.ดร.ปร

17-12-2561 36 ครั้ง

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่สาธารสุขจังหวัดพะเยาและพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา งานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยได้ร่วมกันทำความสะอาดห้องนำ้สาธารณ

17-12-2561 22 ครั้ง

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่รณรงค์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร บริเวรถนนชายกว๊าน ในเรื่องของหลักสุขาภิบาลอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามประก

12-12-2561 24 ครั้ง

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา “ลูกพญานาคเกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์

12-12-2561 32 ครั้ง

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ " Bike อุ่นไอรัก" ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นป

09-12-2561 48 ครั้ง

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนคนดีศรีเมืองพะเยา การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกิจกรรม ประจำปี 2562 และกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง ชุมชนวัดเมืองชุม ณ วัดเมืองชุม

07-12-2561 40 ครั้ง

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off “เทศบาลเมืองพะเยาปลอดโฟม” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางหรือแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยตามห

07-12-2561 42 ครั้ง

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ​อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ว

05-12-2561 35 ครั้ง

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดีในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาต

05-12-2561 24 ครั้ง

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2561 ณ วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง)

05-12-2561 29 ครั้ง

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมแถลงข่าวงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกั

04-12-2561 26 ครั้ง

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและปฏิบัติกับกลุ่มเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED (Automated External Defib

04-12-2561 29 ครั้ง

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนคนดีศรีเมืองพะเยา การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกิจกรรม ประจำปี 2562 และกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง ชุมชนวัดป่าลานคำ ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าลานคำ

03-12-2561 27 ครั้ง

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการใส่ใจผู้สูงวัยเพื่อชีวิตสดใส ประจำปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านการ

03-12-2561 25 ครั้ง

วันศุกร์ที 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00น. ที่ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา หนองระบู นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานเทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลยที่อบรมและทัศนศึกษาดูงาน ภาคเหนือตอนบน ร

30-11-2561 26 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงเรียนอนุบาลพะเยา ต.เวียง อ.เมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมพิธีเปิด ตลาดนัดพอเพียง(กาดหมั้วครัวละอ่อน)กิจกรรมบูรณาการ:ลดเวลาเรียนเพิ่มมเวลารู้ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยา

30-11-2561 22 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมเบญจรงค์ โรงแรมเกทเวย์พะเยา นางสาวจุฬาสินี โจรนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยาร่วมเสวนาโครงการลดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้วยการจัดการขยะเศษอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

29-11-2561 28 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 29 พศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมเล็ก หนองระบู นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้ให้โอวาท ในการส่งตัวนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ไปร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ"เชียงใหม่เกม

29-11-2561 29 ครั้ง

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา09.00น. ที่ ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก ชุมชนร่มโพธิ์ทอง ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกิจกรรมประจำปี 2562 และกิจกรรมหน้าบ้านหน้ามอง ภายใต้โครง

28-11-2561 24 ครั้ง

นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลร่วมต้อนรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นราชการอัยการที่จะรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดจำนวน 80 คน ภายใต้โครงการศึกษาอบรมนักบริหารงานยุติธรรมหลักสูตร "อัยการจังหวัด" รุ่นที่38 สถาบันพ

27-11-2561 22 ครั้ง

21-22 พ.ย. 2561 แอ่วกว๊าน ผ่อโกม ลอยกระทงที่กว๊านพะเยา

21-11-2561 20 ครั้ง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการ "ก้าวครูดิน ฟ้าบานเย็นขาว กว๊านพะเยา มินิมาราธอน ครั้งที่ 12" ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม นี้ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถาม

21-11-2561 21 ครั้ง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พบปะผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562 การจัดประชุมปลุกและปรับแผนยุทธศาสตร์ ชี้แจงการเก็บข้อมู

20-11-2561 51 ครั้ง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น. นางสาวจุใาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมมอบรางวัลให้กับนักกีฬาเรือพาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” โดยประกอบด้วยการแข่งขันเรือแคนู เรือคายัค เรือยาว เรือมังกร เรือกรรเชียง และเรื

19-11-2561 60 ครั้ง

อัลบั้ม: 18 พ.ย. 61 ทอดกฐินวัดไชยอาวาสและวัดเมืองชุม

18-11-2561 36 ครั้ง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประจำปี เสือหมอบ - เสือภูเขา “พิชิตจุดชมวิวกว๊านพะเยา ครั้งที่ 3” ณ หน้าลานอนุสาวรีย์พญางำเมือง

18-11-2561 45 ครั้ง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้พบปะต้อนรับผู้จัดการทีมการแข่งขันกีฬาเรือพาย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ในการประชุมผู้จัดการทีมการแข่งขันเรือพาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำด

17-11-2561 54 ครั้ง

กิจกรรมในโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย – ลาว ครั้งที่ 15 “สายสัมพันธ์อิง-โขง “

16-11-2561 34 ครั้ง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมพิธีเปิดงานโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย – ลาว ครั้งที่ 15 “สายสัมพันธ์อิง-โขง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561

16-11-2561 38 ครั้ง

อัลบั้ม: 15 พ.ย. 61 ทอดกฐินวัดหลวงราชสัณฐาน

15-11-2561 39 ครั้ง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ลานม่วนใจ๋หนองระบู นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในการประชุมกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ในเรื่องของการขับเคลื่อนส่งเสริม

15-11-2561 41 ครั้ง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจอมทอง ศาลากลางจังหวัดพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายกมล เชียงวงศ์ และคณะ

14-11-2561 48 ครั้ง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนายสมบัติ บินตะคุ ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา นำพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

14-11-2561 47 ครั้ง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหารและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมงาน "ประกาศสงครามขยะ" ซึ่งจังหวัดพะเยาได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นรูปธรรมและบรรลุตาม

13-11-2561 39 ครั้ง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสมบัติ บินตะคุ ปลัดเทศบาลเมืองพะเยาเป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองพะเยา โดยมีรองปลัด ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อจะได้ดำเนิ

12-11-2561 59 ครั้ง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมเล็กเทศบาลเมืองพะเยา

12-11-2561 63 ครั้ง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นตัวแทนมอบทุนช่วยเหลือ เพื่อเป็นทุนดำรงชีพให้กับ ด.ช.เพชรเทวา จันทร์ต๊ะ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล จากกรมคุ้มครองเด็ก โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่น

07-11-2561 46 ครั้ง

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พบปะและมอบนโยบายแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา กับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเม

30-10-2561 160 ครั้ง

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นางสาวจุฬาสีนี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ที่มาลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา โดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีได้เข้าสักการะพระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง พระพุทธรูปศักด

29-10-2561 111 ครั้ง

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.09 น.ที่ลานอเนกประสงค์หลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"กิจกรรม หน้าบ้าน น่ามอง โดยนำจิตอาสา

27-10-2561 98 ครั้ง

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะเดินทางพร้อมคณะ มาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา

26-10-2561 79 ครั้ง

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ลานม่วนใจ๋หนองละบู นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดงานสายสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15 ภายใต้โครงการวิจัย “ฟื้นใจคน ค้นหาบ้าน ย่าน เวีย

26-10-2561 100 ครั้ง

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ณ วัดพระธาตุจอมทอง

25-10-2561 52 ครั้ง

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมประชุมรับฟังและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับจังหวัด ในการเลือกใช้รถโดยสารและการใช้สัญญาเช่ารถที่เป็นธรรมและปลอดภัย “ทำสัญญาด้วยใจ ใกล้ไกลปลอดภัยทุกครั้ง” ณ ห้อง

24-10-2561 66 ครั้ง

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนางวัชรีพรรณ เตมียบุตร รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษ

23-10-2561 66 ครั้ง

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนางวัชรีพรรณ เตมียบุตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคมเบ

23-10-2561 69 ครั้ง

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 57 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รั

23-10-2561 64 ครั้ง

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี นำพนักงานเทศบาล และพนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนน

21-10-2561 62 ครั้ง

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ในนามประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2561 เพื่

19-10-2561 52 ครั้ง

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวากว๊านพะเยา" เพื่อน้อมถวายเป็นราชกุศล สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งนางสาวจุฬาสีนี โรจ

17-10-2561 66 ครั้ง

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสีนี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้ให้โอวาทแก่คณะนักกีฬา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา และครูผู้ควบคุมฝึกสอน ซึ่งจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง

17-10-2561 58 ครั้ง

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะมาตรวจราชการจังหวัดพะเยา ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจัง

16-10-2561 70 ครั้ง

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.09 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

13-10-2561 61 ครั้ง

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองพะเยา และคณะครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ

13-10-2561 57 ครั้ง

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ สามเณรในจังหวัดพะเยา จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม

13-10-2561 54 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยาหนองระบู นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลเมืองพะเยา โดยนายสมบัติ บินตะคุ ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา เป็นวิทยากรใ

11-10-2561 99 ครั้ง

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์บริการท่องเที่ยว และท่าเรือวัดติโลกอาราม ณ ห้องประชุมวัดศรีอุโมงค์คำ

04-10-2561 95 ครั้ง

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา แถลงนโยบายด้านงานสาธารณสุข อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ การทำความสะอาดพื้นที่ นโยบายด้านสุขภาพ ด้านการดูแลบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการปฏ

03-10-2561 89 ครั้ง

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณวิหารหลวงวัดศรีโคมคำและทำความสะอาดบริเวณด้านในและบริเวณโดยรอบพระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ

03-10-2561 90 ครั้ง

28 ก.ย. 61 เพชรงามแห่งนาคราช 60 ปี มุทิตาด้วยดวงใจ — ที่ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

28-09-2561 100 ครั้ง

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจณคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยนางวัชรีพรรณ เตมียบุตร รองนายกเทศมนตรี ร่วมเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ซึ่งจัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจ

28-09-2561 88 ครั้ง

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัล ในการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา “พญานาคเกมส์” ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิง

27-09-2561 158 ครั้ง

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายชูเกียรติ พิสิฐกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพะเยา และหัวหน้าส่วนราชก

27-09-2561 79 ครั้ง

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา “พญานาคเกมส์” ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง

27-09-2561 73 ครั้ง

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม รุ่นที่ 2/2561 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล รองอธิบดีกรมการสตร

26-09-2561 52 ครั้ง

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ลานม่วนใจ๋หนองระบู นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พบปะต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่

26-09-2561 49 ครั้ง

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 20.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมพิธีบวงสรวงพญานาคกว๊านพะเยา ณ บริเวรรูปปั้นพญานาคกว๊านพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธ

26-09-2561 98 ครั้ง

24 ก.ย. 61 ตลาดประชารัฐ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ชุมชนวัดภูมินทร์

24-09-2561 74 ครั้ง

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมพิธีบรรจุวัตถุมงคลเจดีย์ชเวดากอง (จำลอง) ณ วัดศรีจอมเรือง

24-09-2561 97 ครั้ง

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีถวายสลากภัตต์ วัดหัวข่วงแก้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนทรัพย์ สมทบทุนก่อสร้างอุโบสถวัดหัวข่วงแก้ว และสืบสานรักษาประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้คงไว้

24-09-2561 79 ครั้ง

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายชูเกียรติ พิสิฐกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมื

24-09-2561 73 ครั้ง

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พบปะต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มาศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานประจำ

24-09-2561 58 ครั้ง

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ซึ่งเทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา องค์กรปกครองส่วนท

24-09-2561 61 ครั้ง

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมพิธีทำบุญโรงเรียนและทอดผ้าป่าสามัคคีครบรอบ 63 ปี การก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์ เพื่อ สมทบทุนปรับปรุงส

18-09-2561 53 ครั้ง

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ “140 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ซึ่งเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ โดยได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณเจ้า พระเทพญาณเ

18-09-2561 102 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองพะเยา เวลา 09.00 น.นายสมบัติ บินตะคุ ปลัดเทศบาลเมืองพะเยาเป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพะเยา

18-09-2561 135 ครั้ง

วันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำพนักงานเทศบาลเมืองพะเยาและคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมชาติไทย ร.ต.อ.มงกุฎ ปรีชา ที่ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาร่มร่อ

17-09-2561 86 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา กล่าวเปิดกิจกรรม “ถนนสะอาด น่ามอง” ณ บริเวณลานหน้าโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ตามนโยบายจังหวัดพะเยาเพื่อมุ่งสู่จังหวัดสะอาด ภายใต้วิสัยทัศน์ “พะเยา สะอาด น่าอยู่” ซึ่งมีหน่วยงานที

14-09-2561 154 ครั้ง

วันที่ 14 กันยายน 2561 นางสาวจุฬาสินี โรจคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เข้าเยี่ยมชมและพบปะ พี่น้องชุมชนวัดบุญยืน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน “โครงการส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า” ณ ศ

14-09-2561 121 ครั้ง

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนางจันทร์พิณ สุขจริง รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดินเกิด” ณ ห้องประชุมวัด

13-09-2561 81 ครั้ง

พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในงานมหกรรมรวมพลกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561

13-09-2561 96 ครั้ง

เปิดนิทรรศการ “Strong Kids ยอดนักสู้ ภูกามยาว” โครงการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์โภชนาการสมวัยในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

13-10-2561 76 ครั้ง

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมประชุมเตรียมจัดงานต้อนรับและเชิดชูเกียรตินักกีฬาของจังหวัดพะเยาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18

12-09-2561 67 ครั้ง

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดข้อมูลด้านการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้มีการบรรยายเรื่อง “ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังย

12-09-2561 68 ครั้ง