Loading...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ในบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

18-04-2562 0 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานเอนประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

11-04-2562 4 ครั้ง

ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา

11-04-2562 3 ครั้ง

สรุปผลผการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562

09-04-2562 9 ครั้ง

ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบน้ำดื่ม ROโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 6 โรงเรียน

09-04-2562 8 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจีัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

04-04-2562 17 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

29-03-2562 24 ครั้ง

ราคากลางโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

29-03-2562 14 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราฎร์บำรุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

29-03-2562 18 ครั้ง

ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ 2562โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

27-03-2562 105 ครั้ง

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)

25-03-2562 99 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทสบาล 3 (หล่าอิงราษฎ์บำรุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e - bidding)

25-03-2562 101 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรรียนเทศบาล6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

19-03-2562 101 ครั้ง

ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ)

19-03-2562 98 ครั้ง

ประกาศการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

19-03-2562 101 ครั้ง

กองคลัง การเงินและบัญชี ส่งงายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

18-03-2562 96 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- bidding)

15-03-2562 100 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ)

12-03-2562 99 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.บริเวณชุมชนตรงกันข้ามสุสานแม่ต๋ำ(ข้างปั๊ม ปตท.เก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

11-03-2562 98 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกโครงการศึกษาความเหมาะสมระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพะเยา โดยเฉพาะเจาะจง

07-03-2562 107 ครั้ง

สรุปผลผการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

06-03-2562 100 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำฉุกเฉินและรางรับน้ำ บริเวณแยกประตูเหล็กด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

05-03-2562 99 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มโรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)

27-02-2562 98 ครั้ง

ประกาศพิจารณาผลการจัดจ้างเหมาโครงหารปรับปรุงระบบน้ำดื่มROโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 6 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-02-2562 97 ครั้ง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณชุมชนตรงกันข้ามสุสานแม่ต๋ำ (ข้างปั๊ม ปตท.เก่า)

21-02-2562 97 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณชุมชนตรงกันข้ามสุสานแม่ต๋ำ (ข้างปั๊ม ปตท.เก่า) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

21-02-2562 99 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

21-02-2562 96 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณชุมชนตรงกันข้ามสุสานแม่ต๋ำ (ข้างปั๊ม ปตท.เก่า)

15-02-2562 99 ครั้ง

ประกาศพิจารณาผลการจัดจ้างเหมางานก่อสร้างทางระบายน้ำชุมชนข้างสวนสาธารณะใหม่ (บ่อบำบัดน้ำเสียเก่า)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-02-2562 98 ครั้ง

ราคากลางโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา

13-02-2562 99 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

13-02-2562 99 ครั้ง

ราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำฉุกเฉินและรางรับน้ำบริเวณแยกประตูเหล็ก

13-02-2562 97 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำฉุกเฉินและรางรับน้ำบริเวณแยกประตูเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e - bidding)

13-02-2562 99 ครั้ง

ประกศการตรวจรับพัสดุการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายFree wifi

13-02-2562 99 ครั้ง

ราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบน้ำดื่ม RO โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 6 โรงเรียน

12-02-2562 98 ครั้ง

ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมางานต่อเติมหลังคาอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ)

11-02-2562 99 ครั้ง

กองคลัง งานการเงินและบัญชีส่งรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562

08-02-2562 97 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื่้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

07-02-2562 99 ครั้ง

ราคากลางงานก่อสร้างทางระบายน้ำชุมชนข้างสวนสาธารณะใหม่ (บ่อบำบัดน้ำเสียเก่า)

07-02-2562 99 ครั้ง

สรุผลการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

06-02-2562 99 ครั้ง

ประกาศการตรวจรับพัสดุงานต่อเติมศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว

30-01-2562 99 ครั้ง

ประกาศพิจารณาผลการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนเทศบาล 1-6โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา

29-01-2562 100 ครั้ง

ประกาศพิจารณาผลการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลจังหวัดพะเยา

29-01-2562 99 ครั้ง

ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาลจังหวัดพะเยา

25-01-2562 103 ครั้ง

ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนเทศบาล 1-6

25-01-2562 4,921 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาล 1-6

23-01-2562 101 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลจังหวัดพะเยา

23-01-2562 98 ครั้ง

ประกาศการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโดมหลังคาสำหรับลานกิจกรรมโรงเรียนเทศบาล 1

22-01-2562 99 ครั้ง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

22-01-2562 98 ครั้ง

ประกาศการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างอาคารบริการประชาชน ขนาด7X8 เมตร

22-01-2562 99 ครั้ง