Loading...

ประกาศพิจารณาผลการจัดจ้างเหมาจัดทำปฏิทินแขวน ขนาด 15X21 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-12-2561 3 ครั้ง

กองคลัง งานการเงินและบัญชีส่งรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

14-12-2561 5 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 4

14-12-2561 4 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำถนนประตูกลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

13-12-2561 3 ครั้ง

ประกาศการตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 2

11-12-2561 4 ครั้ง

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล)

06-12-2561 4 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

06-12-2561 6 ครั้ง

ประกาศพิจารณาผลการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06-12-2561 4 ครั้ง

ประกาศตรวจรับพัสดุงานจัดซื้อถังอากาศสำรอง จำนวน 2 ลูก

04-12-2561 6 ครั้ง

ประกาศการตรวจรับพัสดุงานจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ(SCBA)จำนวน 2 ชุด

04-12-2561 6 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

03-12-2561 9 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา

03-12-2561 6 ครั้ง

ราคากลางจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ

29-11-2561 10 ครั้ง

ประกาศการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างอาคารบริการประชาชน ขนาด 7 X 8 เมตร

28-11-2561 16 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

27-11-2561 14 ครั้ง

ประกาศพิจารณาผลการจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-11-2561 22 ครั้ง

ราคากลางจ้างเหมาต่อเติมหลังคาอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียน ท.6 (ครูบาอินโตประชาอุทิศ)

22-11-2561 17 ครั้ง

ราคากลางจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

21-11-2561 19 ครั้ง

ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)

21-11-2561 14 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนประตูกลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19-11-2561 20 ครั้ง

ประกาศการตรวจรับงานจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย

15-11-2561 22 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนประตูกลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

13-11-2561 24 ครั้ง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนประตูกลอง

13-11-2561 23 ครั้ง

การเงินและบัญชี จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561

13-11-2561 39 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

13-11-2561 33 ครั้ง

ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสำนักงานกองการศึกษา

07-11-2561 37 ครั้ง

ประกาศตรวจรับพัสดุจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องเก็บพัสดุกองคลัง

07-11-2561 30 ครั้ง

ประกาศตรวจรับพัสดุจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ กองคลัง

07-11-2561 28 ครั้ง

ประกาศพิจารณาผลการจัดจ้างเหมางานกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 10 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05-11-2561 34 ครั้ง

ประกาศพิจารณาผลการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลจังหวัดพะเยา

02-11-2561 38 ครั้ง

ประกาศพิจารณาผลการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาล1-6

02-11-2561 28 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

02-11-2561 29 ครั้ง

กองคลัง งานการเงินและบัญชีส่งรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายยน 2561

31-10-2561 29 ครั้ง

ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาล 1- 6

31-10-2561 26 ครั้ง

ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลจังหวัดพะเยา

31-10-2561 25 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลจังหวัดพะเยา

30-10-2561 26 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เทศบาล 1-6

30-10-2561 25 ครั้ง

ราคากลางงานกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน10 เที่ยว

29-10-2561 27 ครั้ง

ประกาศการคืนเงินค้ำประกันสัญญาของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงม่วนอินทราณี

26-10-2561 24 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล)

26-10-2561 24 ครั้ง

ประกาศการตรวจรับงานก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณข่วงวัฒนธรรม

25-10-2561 26 ครั้ง

ประกาศตนวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล)

24-10-2561 43 ครั้ง

ราคากลางการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Free Wifi

12-10-2561 40 ครั้ง

ประกาศประชาสัมพันแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2562

11-10-2561 36 ครั้ง

ประกาศการตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้ำทิ้งบริเวณใต้ถุนอาคารเรียน 4 และ5 โรงเรียนเทศบาล 1

11-10-2561 37 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนประตูกลอง

09-10-2561 52 ครั้ง

ประกาศการตรวจรับงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนร่วมมิตร แยกที่ 2 (แยกบ้านลุงต๋อย)

04-10-2561 38 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Free WiFI

03-10-2561 45 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

02-10-2561 39 ครั้ง

ประกาศตรวจรับงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมทางระบายน้ำถนนพหลโยธิน ซอย 5 ใกล้บ้านนางน้อย เรืองคำ

01-10-2561 36 ครั้ง