♦ ข้อมูลพื้นฐาน ♦

— O1 โครงสร้าง 

— O2 ข้อมูลผู้บริหาร

— O3 อำนาจหน้าที่ 

 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

— O5 ข้อมูลการติดต่อ

— O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

⇒ พระราชบัญญัติต่าง ๆ 

⇒ ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ

⇒ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพะเยา

♦ การประชาสัมพันธ์ ♦

— O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

⇒ ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน 

⇒ ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศของหน่วยงาน

 

♦ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ♦

— O8 Q&A 

⇒ กระดานสนทนา

Facebook เทศบาลเมืองพะเยา

— O9 Social Network 

Facebook เทศบาลเมืองพะเยา


♦ การดำเนินงาน ♦

— O10 แผนดำเนินงานประจำปี 

— O11 รายงานการกำกับติดตาม

— O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

♦ การปฏิบัติงาน ♦

— O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

♦ การให้บริการ ♦

— O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

— O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

⇒ ด้านงานทะเบียนและบัตร ประจำปีงบประมาณ 2565

— O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

⇒ ด้านการบริการงานทะเบียนราษฎร ของเทศบาลเมืองพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564

— O17 E-Service

⇒ ระบบจองห้องประชุมออนไลน์


♦ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ♦

— O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

— O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 

⇒ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

— O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

 

♦ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ♦

— O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

— O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

— O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

— O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564


♦ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ♦

— O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

⇒ แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566

— O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

— O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 ⇒ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

⇒ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

⇒ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

— O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564


♦ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ♦

— O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

— O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

— O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

 

♦ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ♦

— O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

⇒ กระดานสนทนา

Facebook เทศบาลเมืองพะเยา

— O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

⇒ การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา ประจำปี 2565 

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 

วันที่ 7 ตุลาคม 2564

⇒ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- พ.ศ.2570)

- วันที่ 15 ตุลาคม 2564

- วันที่ 21 ตุลาคม 2564

⇒ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2566) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 

- วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

⇒ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2566) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565♦ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ♦

— O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

— O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

⇒ ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอร์รัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

♦ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ♦

— O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ♦

— O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

⇒ นโยบายคุณธรรมจริยธรรม

⇒ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน 2565

 

แผนป้องกันการทุจริต ♦

— O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565

— O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

— O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ​​​​​


♦ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการทุจริตภายในหน่วยงาน ♦

— O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

⇒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

— O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

⇒ ประชุมปรับปรุงพัฒนาส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสปี 2565

⇒ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

⇒ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

⇒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

⇒ รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565