New!! สภาเทศบาลเมืองพะเยา ได้กำหนดสมัยการประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

 

 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564  (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)
ล่าสุด


 

 


ปี 2563 

 

สมัยแรก 

สมัยที่ 2 

 

สมัยที่ 3

 

สมัยที่ 4