-สำนักปลัดเทศบาล

-กองการศึกษา

-กองช่าง

-กองสาธารณสุขฯ

-กองสวัสดิการ

-กองวิชาการ