คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพะเยา 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา

 

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองพะเยา

 

ผู้บริหารสถานศึกษาเทศบาลเมืองพะเยา