คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพะเยา 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองพะเยา

ผู้บริหารสถานศึกษาเทศบาลเมืองพะเยา