วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองพะเยา

“วัฒนธรรมล้ำค่า    พัฒนาเมืองสู่สากล    ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ

๑. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

๔. เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๕. บริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
เทศบาลเมืองพะเยา


ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา มี ๕ ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
★ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชน
• พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
• เสริมสร้างอาชีพในชุมชนและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
★ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่
• การพัฒนาการศึกษาทุกระดับ
• ส่งเสริม สนับสนุน การจัดบริการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
• ส่งเสริม สนับสนุน การจัดสวัสดิการประชาชน
• การสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
• อนุรักษ์ และส่งเสริมการฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
• การเสริมสร้างองค์ความรู้ภาคประชาชน
• เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
★ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่
• การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
• การแก้ไขปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
★ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่
• ปกป้อง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของคนในชาติ
• เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
• การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
★ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสมรรถนะองค์กร มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่
• เพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร
• การจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
• ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน
• ส่งเสริมการบริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล