วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองพะเยา

                      “วัฒนธรรมล้ำค่า  พัฒนาเมืองสู่สากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ”

พันธกิจ

๑. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

๔. เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๕. บริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา  เทศบาลเมืองพะเยา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา  มี  ๕  ยุทธศาสตร์  และมีแนวทางการพัฒนาดังนี้
★ ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชน
• พัฒนา สนับสนุน  ส่งเสริม และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
• เสริมสร้างอาชีพในชุมชนและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
★ ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่
• การพัฒนาการศึกษาทุกระดับ
• ส่งเสริม สนับสนุน การจัดบริการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
• ส่งเสริม สนับสนุน การจัดสวัสดิการประชาชน
• การสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
• อนุรักษ์ และส่งเสริมการฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
• การเสริมสร้างองค์ความรู้ภาคประชาชน
• เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
★ ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่
• การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
• การแก้ไขปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
★ ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่
• ปกป้อง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของคนในชาติ
• เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
• การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
★ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสมรรถนะองค์กร มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่
• เพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร
• การจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
• ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน
• ส่งเสริมการบริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล