รายงานการประชุมสภา ปี 2564 - 2565 (ล่าสุด)

- การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2564 (7 มิถุนายน 2564)

- การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564 (13 สิงหาคม 2564)

- การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2564 (20 สิงหาคม 2564)

- การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (20 กันยายน 2564)

- การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2564 (29 กันยายน 2564)

- การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (28 ตุลาคม 2564)

- การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 (22 ธันวาคม 2564)

- การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (28 กุมภาพันธ์ 2565)

- การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (30 มีนาคม 2565)

- การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (30 พฤษภาคม 2565)

- การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 (10 สิงหาคม 2565)

- การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565 (25 สิงหาคม 2565)

- การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2565 (8 กันยายน 2565)
รายงานการประชุมสภา
      - ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2556
      - ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2556
      - ครั้งที่3 ประจำปี พ.ศ.2556


รายงานการประชุมสภาวิสามัญ
        - ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2556
        - ครั้งที่1-2ประจำปีพ.ศ.2556
        - ครั้งที่1-3ประจำปีพ.ศ.2556 

การประชุมสภา ประจำปี  2557
        - การประชุมสภาสมัยแรก 57
        - การประชุมสมัยวิสามัญ  1-57
        - การประชุมสมัยสามัญ 2-57
        - การประชุมสมัยวิสามัญ 2-1-57
        - การประชุมสมัยวิสามัญ  2-57
        - การประชุมสมัยวิสามัญ  2-2 -57
        - การประชุมสมัยสามัญ ที่ 3
        - การประชุมสมัยสามัญ ที่  3-2-57
        - การประชุมสมัยวิสามัญ ที่ 3-57

การประชุมสภา ประจำปี 2559
         - รายงานการประชุม 4-59
         - รายงานการประชุม 4-59     
         - รายงานการประชุมวิสามัญ 4-2-59  
         - รายงานการประชุมวิสามัญ 4-59
         - รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2-59
         - รายงานการประชุมวิสามัญ สมัยแรก 59
         - รายงานการประชุมวิสามัญ สมัยแรก 60
         - รายงานการประชุมสามัญสมัยที่ 2-59
         - รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 3-2-59
         - รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 3-59
         - รายงานการประชุมวิสามัญ 3-2-59
         - รายงานการประชุมวิสามัญ 3-59
         - รายงานการประชุมวิสามัญ 2-60
         - รายงานการประชุมวิสามัญ3-60
         - รายงานการประชุมวิสามัญครั้งแรก61

การประชุมสภา ประจำปี 2560 
          - รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งแรกประจำปี 60
          - รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 2- 60
          - รายงานการประชุมสามัญ สมัยแรก 60
         - รายงานการประชุมสามัญ3-2-60
         - รายงานการประชุมสามัญสมัยที่ 3-60
         - รายงานการประชุมสามัญ4-60
         - รายงานการประชุมสามัญสมัยแรก61

การประชุมสภา ประจำปี 2561

         - รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งแรกประจำปี 2561

         - รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 2- 1- 61

        - รายงานการประชุมสามัญ  สมัยที่ 2- 2 - 61 

        - รายงานการประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 - 2 -61

         - รายงานการประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 - 3 -61

         - รายงานการประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 -61

         - รายงานการประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 -61

       -  รายงานการประชุมสามัญ  สมัยแรก 2561

การประชุมสภา ประจำปี 2562

 - รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยแรก 2562

 - รายงานการประชุมสามัญ สมัยแรก 1-62 

 - รายงานการประชุมสามัญ สมัยแรก 2-62

- รายงานการประชุมสภาวิสามัญ 2-62

- รายงานการประชุมสามัญสมัยที่ 2 -62

- รายงานการประชุมสามัญสมัย 3-2-62

- รายงานการประชุมสามัญสมัย 3- 62

- รายงานการประชุมสามัญ 4-62

- รายงานการประชุมสามัญสมัยแรกครั้งที่ 2 ปี 62

การประชุมสภา ประจำปี 2563

-รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 28 พค

-รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 12 พ.ค. 2563 

-รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก 27 กพ 2563

-รายงานการประชุมสมัยประชุมวิสามัญ สมักแรก ประจำปี 2563 24 ก.ค.2563

-รายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี2563 6 ส.ค.2563

-รายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่2)ประจำปี2563 7 ส.ค.2563

-รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 30 กันยายน 2563

-รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2563