New!! ประกาศสภาเทศบาลเมืองพะเยา เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2565


ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565


ประกาศสภาเทศบาลเมืองพะเยา เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565


สภาเทศบาลเมืองพะเยา ได้กำหนดสมัยการประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

 

 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564  (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)
ล่าสุดเอกสารทั้งหมด

- กำหนดวันเสริมสมัยประชุมสามัญสมัยแรก และสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

- กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

 

 
 

 


ปี 2563 

 

สมัยแรก 

สมัยที่ 2 

 

สมัยที่ 3

 

สมัยที่ 4