เทศบาลมืองพะเยา   แบ่งออกเป็น 7 ส่วนราชการ 1 สถานธนานุบาล

และ 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารพะเยา คือ 

          1 ) สำนักปลัดเทศบาล 

          2 ) กองคลัง 

          3 ) กองการศึกษา 

          4 ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

          5 ) กองช่าง 

          6 ) กองวิชาการและแผนงาน 

          7 ) กองสวัสดิการสังคม 

          8 ) สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพะเยา