รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2561