สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร) ประจำปีงบประมาณ 2562